Algemene voorwaarden

1. Het kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Everaert Kristof en mr. Demaeght Ineke. Beiden zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde. Het kantoor is gevestigd te 9160 Lokeren, Beerveldestraat 30. Beiden oefenen het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam en als lid van Advocatenkantoor Demaeght & Everaert, een groepering van advocaten in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9160 Lokeren, Beerveldestraat 30. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0543.440.025. Het ondernemingsnummer van mr. Everaert Kristof is 0816.828.981. Het ondernemingsnummer van mr. Demaeght Ineke is 0816.828.486. Per e-mail kan u beiden bereiken via info@demaeght-everaert.be telefonisch op het nummer 09 336 63 63.

De beroepsaansprakelijkheid van beide advocaten is verzekerd via een verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel (Polisnummer LXX034899) en dit tot een bedrag van 1.250.000,00 euro per schadegeval.

Door het toevertrouwen van een dossier of het geven van een opdracht aan de advocaat aanvaardt de cliënt dat de aansprakelijkheid van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van 1.250.000,00 euro per schadegeval.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Everaert en mr. Demaeght dekt, dekt alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken, advocaat-bemiddelaar, advocaat-bemiddelaar in familiale zaken, advocaat-schuldbemiddelaar, advocaat syndicus overeenkomstig het reglement van de OVB, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken, mandaten van voorlopig bewindvoering, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling.

2. De dienstverlening

U kan bij mr. Everaert Kristof en Demaeght Ineke, terecht voor onder meer volgende diensten: Algemene rechtspraktijk, preventieve en curatieve juridische dienstverlening.

De overeenkomst die u met mr. Everaert Kristof en Demaeght Ineke aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn zowel de territoriaal bevoegde rechtbanken van het kantoor bevoegd alsook de territoriaal bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de cliënt.

3. Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen, indien U een uitgebreider informatiedocument wil ontvangen of indien u een klacht heeft kan u mr. Everaert Kristof en Demaeght Ineke bereiken via post op het adres: Beerveldestraat 30 te 9160 Lokeren, per email info@demaeght-everaert.be of telefonisch op het nummer 09 336 63 63.

4. Tarief

De diensten die mr. Everaert Kristof en Demaeght Ineke leveren worden aangerekend per uur, aan een uurtarief dat afhankelijk is van de aard en complexiteit van de materie en de specialisatie. Op eenvoudig verzoek wordt U het gehanteerde tarief voor een specifiek dossier medegedeeld. Bij aanvang van het dossier wordt een overeenkomst gesloten omtrent het gehanteerde tarief.

5. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Dendermonde zijn mr. Everaert Kristof en Demaeght Ineke onderworpen aan de deontologische regels van de Orde van Vlaamse Balies en de Balie te Dendermonde. De reglementen van de Orde van Vlaamse Balies kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden via het secretariaat van de balie te Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, tel. 052/21.56.48, balie.dendermonde@skynet.be

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Mr. Everaert Kristof en Demaeght Ineke maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Everaert Kristof en Demaeght Ineke zijn onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in de Deontologische Codex van de balie te Dendermonde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, tel: 052 21 56 48.

8. Einde van de samenwerking

Beide partijen zijn op elke ogenblik gerechtigd een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige schadevergoeding. Wel zullen de reeds gepresteerde opdrachten en kosten nog door de cliënt verschuldigd zijn.

9. Facturatie en betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na verzending ervan. Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op het gehele factuurbedrag met een minimum van 125 euro alsook zal een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn aan de wettelijke rentevoet.

10. Toepasselijk recht

Alle diensten verricht door en voor het kantoor zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht en alle geschillen die niet buitengerechtelijk kunnen worden geregeld zullen bij uitsluiting van alle andere voor de territoriaal bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waarin de zetel van het kantoor is gevestigd, dan wel voor de woonplaats van de verweerder.